Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Polityka prywatności serwisu IT w Administracji, którego wydawcą jest PRESSCOM Sp. z o.o.


  1. Dla Usługodawcy ochrona prywatności oraz ochrona danych osobowych Użytkowników jest priorytetem. Usługodawca chroni dane osobowe przed dostępem osób nieupoważnionych, utratą, zniszczeniem, ujawnieniem lub niewłaściwym ich wykorzystaniem z należytą starannością i zachowaniem niezbędnych środków ostrożności. W niniejszej Polityce pojęcie „dane osobowe” oznacza informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby (tj. osoby fizycznej).
  2. Dobrowolne przekazanie Usługodawcy własnych danych osobowych oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1182), a w szczególności wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. DzU z 2013 r., poz. 1422), na podany adres e-mail.
  3. Dane Użytkowników nie są przez Usługodawcę przekazywane ani udostępniane do żadnych celów jakimkolwiek podmiotom trzecim. Takie czynności mogą być dokonywane przez Usługodawcę jedynie po udzieleniu osobnej i dobrowolnej zgody przez Użytkownika.
  4. Każdemu Użytkownikowi, który przekazał Usługodawcy swoje dane osobowe, przysługuje prawo do kontroli danych, które jej dotyczą. W szczególności umożliwia to żądanie uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w sytuacjach określonych w Ustawie. Wszelka korespondencja dotycząca prywatności i ochrony danych Użytkownika, powinna być kierowana do Usługodawcy na adres: biuro@presscom.pl.
  5. Usługodawca ma prawo i obowiązek udzielić informacji o posiadanych danych osobowych Użytkowników organom państwa, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
  6. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca tj. PRESSCOM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: 50-424), przy ul. Krakowskiej 29, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy pod Nr KRS: 0000173413, kapitał zakładowy 50.000 zł, NIP: 897-168-80-84, REGON: 932945064.